Školní družina

Školní družina

Školní družina má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku. S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech oddělených místnostech v 1. a 2. patře. Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, spoustou stavebnic, různými společenskými hrami a hračkami. Děti mají možnost využívat tělocvičnu a knihovnu. Za pěkného počasí využíváme při pobytu venku park u školy, ve kterém jsou dětské průlezky, houpačky a hřiště. V rámci družiny chodí děti také na vycházky do blízkého krásného okolí plného zeleně.

S dětmi pracují vychovatelky:

Beata Revendová

Barbara Grzegorz

Andrea Szlibnerová

1. Provozní doba ŠD je od 11:20 do 15:45 hod.

2.  Do ŠD chodí  děti od 1. do 5. třídy.

3.  Pro ŠD jsou určeny 2 místnosti ve 2. patře budovy a 1 místnost v 1. patře. ŠD může používat  také  ostatní  třídy  ZŠ  a  ZŠP,  tělocvičnu,  počítačovou učebnu, školní knihovnu a hřiště v parku.

4.  Děti do ŠD  přihlašují  a  odhlašují  zákonní  zástupci  na  k  tomu  určených tiskopisech.

5.  Zákonní   zástupci  i  děti  mají  právo  být  informováni  o  činnosti   ve  ŠD a vnášet připomínky o činnosti.

6.  Za pobyt ve ŠD se platí školné ve výši 150 Kč za měsíc převodem na č. ú. 2101038955/2010 a to ve dvou splátkách – do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte:

a. září 20XX – 600,- Kč (září – prosinec)

b. leden 20XX  – 900,-  (leden – červen)

7.  Žáky   přivádí  do  ŠD  učitel.   Vedoucí   kroužků  vyzvedávají  děti  ve  ŠD a po ukončení činnosti je do ŠD odvádějí. Děti odcházejí domů v doprovodu pověřené osoby nebo samy ( pouze po  písemném souhlasu rodičů ). Veškeré změny v odchodech musí být písemně  podloženy. V pátky budeme organizovat pravidelné vycházky do okolí školy, odchody jsou možné v době do 13:00 a pak od 14:20. Děti  převádí  přes  cestu vychovatelka (pouze na autobus směr Třinec 14:29 a 15:19) nebo přecházejí samy –  podle  písemné  informace  zákonného zástupce.

8.  Škola zajišťuje pitný režim pro děti ze ŠD.

9.  Ve ŠD mohou být dočasně  umísťovány  nepřihlášené  děti,  kterým  odpadla výuka, čekají na autobus nebo na kroužek.

10. O prázdninách a během státních svátků je provoz družiny přerušen.

11. Pro ŠD platí školní řád ZŠ a MŠ v Ropici, a to ve všech bodech.

12. Školní družina nezodpovídá za cenné věci žáků. Povinností žáka je mít svůj mobilní telefon nebo jiné cenné věci po celou dobu pobytu ve ŠD uschován ve své aktovce.

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 11:20 do 15:45.

2. Do świetlicy uczęszczają dzieci 1. – 5. klasy.

3. Pomieszczenia świetlicy szkolnej znajdują się na 2. piętrze, jedno na piętrze 1.. Świetlica może używać również inne klasy, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną oraz boisko w parku.

4. Dzieci do świetlicy szkolnej zgłaszają i odgłaszają rodzice na formularzach do tego przeznaczonych.

5. Rodzice oraz dzieci mają prawo być informowani o czynnościach w świetlicy oraz komentować jej czynność.

6. Czesne w wyskości 150,- Kč za miesiąc trzeba uiścić przelewem na konto bankowe nr 2101038955/2010, a to w dwóch terminach:

a. wrzesień 20XX – 600,– Kč (wrzesień – grudzień)

b. styczeń 20XX  – 900,– Kč (styczeń – czerwiec)

Do „zprávy pro příjemce“ wpiszcie imię i nazwisko dziecka.

7. Uczniów przyprowadza do świetlicy nauczyciel. Uczniowie odchodzą do domu tylko z osobą do tego upoważnioną albo sami (tylko w wypadku pisemnej zgody rodziców). Wszelkie zmiany muszą być w formie pisemnej. W piątki będziemy regularnie wychodzić na przechadzki do okolicy, odejścia uczniów będą możliwe do godz. 13:00 a następnie od godz. 14:20.

8. Świetlica szkolna zapewnia napoje.Wychowawca przeprowadza uczniów przez jezdnię ( tylko na autobus kierunek Trzyniec 14:29 i 15:19) lub odchodzą sami – wg pisemnej informacji rodziców.

9. W świetlicy szkolnej mogą tymczasowo być uczniowie, którym została zkrócona nauka, czekający na autobus oraz na kółka.

10. Podczas wakacji świąt państwowych świetlica jest nieczynna.

11. Świetlicę szkolną obowiązuje regulamin szkolny.

12. Świetlica szkolna nie odpowiada za kosztowności uczniów! Komórki lub inne kosztowne przedmioty uczeń trzyma obowiązkowo w tornistrze.

Nejnovější příspěvky

Družina / swietlica szkolna

Poděkování obci

Poděkování obci Školní družina ZŠ a MŠ Ropice srdečně děkuje obci Ropice ve spolupráci se

více zde »
Close Menu