Školní družina

Školní družina

Školní družina má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku. S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech oddělených místnostech v 1. a 2. patře. Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, spoustou stavebnic, různými společenskými hrami a hračkami. Děti mají možnost využívat tělocvičnu a knihovnu. Za pěkného počasí využíváme při pobytu venku park u školy, ve kterém jsou dětské průlezky, houpačky a hřiště. V rámci družiny chodí děti také na vycházky do blízkého krásného okolí plného zeleně.

S dětmi pracují vychovatelky:

Beata Revendová

Barbara Grzegorz

Andrea Szlibnerová

1. Provozní doba ŠD je od 11:20 do 15:45 hod.

2.  Do ŠD chodí  děti od 1. do 5. třídy.

3.  Pro ŠD jsou určeny 2 místnosti ve 2. patře budovy a 1 místnost v 1. patře. ŠD může používat  také  ostatní  třídy  ZŠ  a  ZŠP,  tělocvičnu,  počítačovou učebnu, školní knihovnu a hřiště v parku.

4.  Děti do ŠD  přihlašují  a  odhlašují  zákonní  zástupci  na  k  tomu  určených tiskopisech.

5.  Zákonní   zástupci  i  děti  mají  právo  být  informováni  o  činnosti   ve  ŠD a vnášet připomínky o činnosti.

6.  Za pobyt ve ŠD se platí školné č. ú. 2101038955/2010 – do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte:

a. září 20XX – Kč 400,- (září – prosinec)

b. leden 20XX  Kč 600,- (leden – červen)

7.  Žáky   přivádí  do  ŠD  učitel.   Vedoucí   kroužků  vyzvedávají  děti  ve  ŠD a po ukončení činnosti je do ŠD odvádějí. Děti odcházejí domů v doprovodu pověřené osoby nebo samy ( pouze po  písemném souhlasu rodičů ). Veškeré
změny v odchodech musí být písemně  podloženy.  Děti  převádí  přes  cestu vychovatelka (pouze na autobus směr Třinec 14:29 a 15:19) nebo přecházejí samy –  podle  písemné  informace  zákonného zástupce.

8.  Škola zajišťuje pitný režim pro děti ze ŠD.

9.  Ve ŠD mohou být dočasně  umísťovány  nepřihlášené  děti,  kterým  odpadla výuka, čekají na autobus nebo na kroužek.

10. O prázdninách a během státních svátků je provoz družiny přerušen.

11. Pro ŠD platí školní řád ZŠ a MŠ v Ropici, a to ve všech bodech.

12. Školní družina nezodpovídá za cenné věci žáků.

1. Świetlica szkolna jest czynna od godziny 11:20 do 15:45.

2. Do świetlicy uczęszczają dzieci 1. – 5. klasy.

3. 2 pomieszczenia świetlicy szkolnej znajdują się na 2. piętrze, jedno na piętrze 1.. Świetlica może używać również inne klasy, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną oraz boisko w parku.

4. Dzieci do świetlicy szkolnej zgłaszają i odgłaszają rodzice na formularzach do tego przeznaczonych.

5. Rodzice oraz dzieci mają prawo być informowani o czynnościach w świetlicy oraz komentować jej czynność.

6. Czesne należy płacić na numer konta bankowego 2101038955/2010

a. wrzesień 20XX – Kč 400,– (wrzesień – grudzień)

b. styczeń 20XX  – Kč 600,– (styczeń – czerwiec)

Do „zprávy pro příjemce“ wpiszcie imię i nazwisko dziecka.

7. Uczniów przyprowadza do świetlicy nauczyciel. Uczniowie odchodzą do domu tylko z osobą do tego upoważnioną albo sami (tylko w wypadku pisemnej zgody rodziców). Wszelkie zmiany muszą być w formie pisemnej. Wychowawca przeprowadza uczniów przez jezdnię ( tylko na autobus kierunek Trzyniec 14:29 i 15:19) lub odchodzą sami – wg pisemnej informacji rodziców.

8. Świetlica szkolna zapewnia napoje.

9. W świetlicy szkolnej mogą tymczasowo być uczniowie, którym została zkrócona nauka, czekający na autobus oraz na kółka.

10. Podczas wakacji świąt państwowych świetlica jest nieczynna.

11. Świetlicę szkolną obowiązuje regulamin szkolny.

12. Świetlica szkolna nie odpowiada za kosztowności uczniów.

Close Menu