Školní družina

Školní družina

Školní družina má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku. S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech oddělených místnostech v 1. a 2. patře. Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, spoustou stavebnic, různými společenskými hrami a hračkami. Děti mají možnost využívat tělocvičnu a knihovnu. Za pěkného počasí využíváme při pobytu venku park u školy, ve kterém jsou dětské průlezky, houpačky a hřiště. V rámci družiny chodí děti také na vycházky do blízkého krásného okolí plného zeleně.

S dětmi pracují vychovatelky:

Mgr. Kamila Cieślarová

Beata Revendová

Jana Haladejová

 

1. Provozní doba:

ranní družina: 6:15 – 7:30

odpolední družina: 11:20 – 15:45

2. Do ŠD chodí žáci 1. – 5. třídy, celková kapacita ŠD je 85 žáků. Kritériem pro přijetí je věk žáka.

3. Pro provoz ŠD jsou určeny 2 místnosti ve 2. patře budovy a 1 místnost v 1. patře. ŠD může využívat také ostatní třídy ZŠ a ZŠP, tělocvičnu, školní knihovnu, počítačovou třídu a hřiště v parku, venkovní třídu, víceúčelové hřiště.

4. Žáky do školní družiny přihlašují a odhlašují zákonní zástupci na k tomu určených tiskopisech.

5. Zákonní zástupci mají právo být informováni o činnosti v ŠD a mohou vnášet připomínky k činnosti prostřednictvím školské rady.

6. Za docházku do ŠD se platí školné, č. ú. 2101038955/2010 – do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte:

pouze ranní družina Kč 50,– za měsíc

ranní i odpolední družina Kč 150,– za měsíc

a. 20. září 2023 200,–/600,– Kč (září – prosinec)

b. 20. ledna 2024 300,–/ 900,- Kč (leden – červen)

Výše školného se odvíjí od počtu dnů pravidelné týdenní docházky:

4 – 5 dnů v týdnu Kč 150,– měsíčně

2 – 3 dny v týdnu Kč 75,– měsíčně

1 den v týdnu bez poplatku

7. Žáky přivádí do školní družiny učitel. Vedoucí kroužku vyzvedávají děti v ŠD a po ukončení činnosti je do ŠD odvádějí.

Žáci se mohou během her, práce a sportu zašpinit. Doporučujeme proto, aby se převlékali do vhodného oblečení a do tělocvičny nosili odpovídající obuv. V době zimních měsíců žádáme o teplé a nepromokavé oblečení (včetně čepice, šály a rukavic).

8. Žák odchází ze ŠD v doprovodu zákonného zástupce nebo pověřené osoby, dle zápisového lístku.

Žák odchází ze ŠD samostatně na základě videotelefonu se zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou. Tento způsob odchodu musí být písemně stanoven v zápisovém lístku.

Žák odchází ze ŠD samostatně v konkrétní určený čas. Tento způsob odchodu musí být písemně stanoven v zápisovém lístku.

Za žáka, který odchází ze ŠD (v doprovodu rodiče nebo samostatně) zodpovídá rodič, popř. pověřená osoba. Je povinnosti žáka dbát na pořádek ve svých věcech v šatně (přezůvky v pytlíku, cvičební úbor v pytlíku a vše pověšeno na přiděleném háčku) a zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou.

Veškeré změny v docházce do ŠD, v odchodech ze ŠD a docházce na odpolední kroužek musí rodiče písemně sdělit prostřednictvím deníčku – notatniku nebo osobně vychovatelce nebo třídní učitelce. Na telefonické změny nebo sms zprávy nelze brát zřetel.

V pátky probíhá celoroční družinový program, odchody jsou možné pouze v době do 13:00 a pak od 14:20.

Žáky převádíme pouze na autobus směr Třinec s odjezdem 14:29 a 15:19.

9. Účastníci zájmového vzdělávání používají přednostně vlastní psací potřeby (plně vybavený penál – pastelky, nůžky, lepidlo).

10. Škola zajišťuje pitný režim pro žáky ze ŠD, žáci musí mít vlastní láhev.

11. V ŠD mohou být dočasně umísťovány nepřihlášení žáci, kterým odpadla výuka.

12. Během státních svátků je provoz přerušen. O vedlejších prázdninách a během ředitelského volna zajišťuje ŠD provoz při minimálním počtu 10 žáků. Přihlášení je závazné a zjišťuje se s předstihem z důvodu zajištění stravování. Bližší informace vždy viz nástěnka ŠD 2. patro, nástěnka Informace pro rodiče v přízemí a www.zsams-ropice.cz.

13. Školní družina nezodpovídá za cenné věci žáků. Žák je povinen mít svůj mobilní telefon nebo jinou cennou věc po celou dobu pobytu ve ŠD uschovanou ve své aktovce.

V Ropici dne 1. září 2023

Nejnovější příspěvky