Školní družina

Školní družina

Školní družina má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku. S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech oddělených místnostech v 1. a 2. patře. Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, spoustou stavebnic, různými společenskými hrami a hračkami. Děti mají možnost využívat tělocvičnu a knihovnu. Za pěkného počasí využíváme při pobytu venku park u školy, ve kterém jsou dětské průlezky, houpačky a hřiště. V rámci družiny chodí děti také na vycházky do blízkého krásného okolí plného zeleně.

S dětmi pracují vychovatelky:

Mgr. Kamila Cieślarová

Beata Revendová

Barbara Grzegorz

 

1. Provozní doba ŠD:

ranní družina: 6:15 – 7:15 hod.

odpolední družina: 11:20 do 15:45 hod.

2.  Do ŠD chodí  děti od 1. do 5. třídy.

3.  Pro ŠD jsou určeny 2 místnosti ve 2. patře budovy a 1 místnost v 1. patře. ŠD může používat  také  ostatní  třídy  ZŠ  a  ZŠP,  tělocvičnu,  počítačovou učebnu, školní knihovnu a hřiště v parku.

4.  Děti do ŠD  přihlašují  a  odhlašují  zákonní  zástupci  na  k  tomu  určených tiskopisech.

5.  Zákonní   zástupci  i  děti  mají  právo  být  informováni  o  činnosti   ve  ŠD a vnášet připomínky o činnosti.

6.  Za pobyt ve ŠD se platí školné, č. ú. 2101038955/2010 do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte:

pouze ranní družina Kč 50,– za měsíc

ranní i odpolední družina Kč 150,– za měsíc 

a.září 2020                       200,–/600,– Kč (září – prosinec)

b. leden 2021                   300,–/ 900,- Kč (leden – červen)

7.  Žáky   přivádí  do  ŠD  učitel.   Vedoucí   kroužků  vyzvedávají  děti  ve  ŠD a po ukončení činnosti je do ŠD odvádějí. Děti odcházejí domů v doprovodu pověřené osoby nebo samy ( pouze po  písemném souhlasu rodičů ). Veškeré změny v odchodech musí být písemně  podloženy. Děti  převádí  přes  cestu vychovatelka (pouze na autobus směr Třinec 14:29 a 15:19) nebo přecházejí samy –  podle  písemné  informace  zákonného zástupce.

8. Ve ŠD platí přísnější hygienická opatření (častá hygiena rukou, používání dezinfekce, upravená pravidla při výdeji obědů). Upřednostňujeme používání vlastních psacích potřeb (plně vybavený penál – pastelky, nůžky lepidlo). 

9. Škola zajišťuje pitný režim pro děti ze ŠD.

10.  Ve ŠD mohou být dočasně  umísťovány  nepřihlášené  děti,  kterým  odpadla výuka, čekají na autobus nebo na kroužek.

11. Během státních svátků je provoz přerušen. O vedlejších prázdninách je zákonným zástupcům nabídnuta možnost umístění žáků do ŠD, minimální počet  je 15 žáků.

12. Školní družina nezodpovídá za cenné věci žáků. Žák je povinen mít svůj mobilní telefon nebo jinou cennou věc po celou dobu pobytu ve ŠD uschovanou ve své aktovce.

13. Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby vstupují do budovy školy pouze se zakrytým nosem a ústy (v roušce).

1. Świetlica jest czynna:

Świetlica poranna od 6:15 – 7:15

Świetlica popołudniowa od 11:20 – do 15:45.

2. Do świetlicy uczęszczają dzieci 1. – 5. klasy.

3. Pomieszczenia świetlicy szkolnej znajdują się na 2. piętrze, jedno na piętrze 1.. Świetlica może używać również inne klasy, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną oraz boisko w parku.

4. Dzieci do świetlicy szkolnej zgłaszają i odgłaszają rodzice na formularzach do tego przeznaczonych.

5. Rodzice oraz dzieci mają prawo być informowani o czynnościach w świetlicy oraz komentować jej czynność.

6. Czesne należy placić przelewem bankowym na konto bankowe nr. 2101038955/2010, Do „zprávy pro příjemce“ wpiszcie imię i nazwisko dziecka.

Tylko świetlica poranna Kč 50,– za miesiąc

Świetlica poranna i popołudniowa Kč 150,– za miesiąc

a. we wrześniu 2020 200,– /600,– (wrzesień – grudzień)

b. we styczniu 2021 300,– / 900,- Kč (styczeń – czerwiec)

7. Uczniów przyprowadza do świetlicy nauczyciel. Uczniowie odchodzą do domu tylko z osobą do tego upoważnioną albo sami (tylko w wypadku pisemnej zgody rodziców). Wszelkie zmiany muszą być w formie pisemnej. Wychowawca przeprowadza uczniów przez jezdnię lub odchodzą sami – wg pisemnej informacji rodziców. Uczniów przeprowadzamy na autobus tylko o godz. 14:29 i 15:19.

8. W świetlicy szkolnej obowiązują nowe reguły higieniczne (częste mycie rąk, ich dezynfekcja, nowe zasady obiadowe). Preferujemy używanie własnych potrzeb do pisania (wyposażony piórnik – kredki, nożyce , klej).

9. Świetlica szkolna zapewnia napoje.

10. W świetlicy szkolnej mogą tymczasowo być uczniowie, którym została zkrócona nauka, czekający na autobus oraz na kółka.

11. Podczas wakacji świąt państwowych świetlica jest nieczynna.  Podczas wakacji jest rodzicom proponowana możliwość wpisania uczniów do Śsz. mini mum 15 uczniów.

12.  Świetlica szkolna nie odpowiada za kosztowności uczniów. Komórki lub inne kosztowności uczeń trzyma obowiązkowo w tornistrze.

13.  Rodzice lub osoba uprawniona wchodzą do szkoły tylko w maseczce.

Nejnovější příspěvky

Družina / swietlica szkolna

Platba za ŠD

PLATBA ZA ŠD Vážení rodiče, prosíme o úhradu částky Kč 900,– za období leden –

více zde »