Školní družina

Školní družina

Školní družina má kapacitu 85 žáků, pro žáky české i polské školy 1. – 5. ročníku. S dětmi pracují tři vychovatelky ve třech oddělených místnostech v 1. a 2. patře. Oddělení je vybaveno moderním nábytkem, spoustou stavebnic, různými společenskými hrami a hračkami. Děti mají možnost využívat tělocvičnu a knihovnu. Za pěkného počasí využíváme při pobytu venku park u školy, ve kterém jsou dětské průlezky, houpačky a hřiště. V rámci družiny chodí děti také na vycházky do blízkého krásného okolí plného zeleně.

S dětmi pracují vychovatelky:

Mgr. Kamila Cieślarová

Beata Revendová

Barbara Grzegorz

 

1.     Provozní doba:

ranní družina: 6:15 – 7:15

odpolední družina:  11:20 – 15:45

2.     Do školní družiny chodí žáci od 1. do 5. třídy.

3.     Pro školní družinu jsou určeny 2 místnosti ve 2. patře budovy a 1 místnost v 1. patře. ŠD může využívat také ostatní třídy ZŠ a ZŠP, tělocvičnu, školní knihovnu a hřiště v parku, venkovní třídu, víceúčelové hřiště.

4.     Žáky do školní družiny přihlašují a odhlašují zákonní zástupci na k tomu určených tiskopisech.

5.     Zákonní zástupci i žáci mají právo být informováni o činnosti ve školní družině a vnášet připomínky o činnosti.

6.     Za pobyt ve školní družině se platí školné, č. ú. 2101038955/2010 – do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte:

pouze ranní družina Kč 50,– za měsíc

ranní i odpolední družina Kč 150,– za měsíc

a.      září 2021                         600,- Kč (září – prosinec)

b.     leden 2022                      300,- / 900,- Kč (leden – červen)

7.     Žáky přivádí do školní družiny učitel. Vedoucí kroužku vyzvedávají děti ve školní družině a po ukončení činnosti je do školní družiny odvádějí. Žáci odcházejí domů v doprovodu pověřené osoby nebo samy (pouze po písemném souhlasu rodičů). Veškeré změny v odchodech musí být písemně podloženy. Žáky převádí přes cestu vychovatelka (na autobus směr Třinec 14:29 a 15:19) nebo přecházejí samy – podle písemné informace zákonného zástupce.

8.     Ve ŠD platí přísnější hygienická opatření (častá hygiena rukou, používání dezinfekce, upravená pravidla při výdeji obědů). Upřednostňujeme používání vlastních psacích potřeb (plně vybavený penál – pastelky, nůžky, lepidlo).

9.     Škola zajišťuje  pitný režim pro žáky ze školní družiny, žáci musí mít vlastní láhev.

10. Ve školní družině mohou být dočasně umísťovány nepřihlášení žáci, kterým odpadla výuka.

11.  Během státních svátků je provoz přerušen. O vedlejších prázdninách je zákonným zástupcům nabídnuta možnost umístění žáků do ŠD, minimální počet  je 10 žáků, přihlášení je z organizačních důvodů závazné.

12.  Školní družina nezodpovídá za cenné věci žáků. Žák je povinen mít svůj mobilní telefon nebo jinou cennou věc po celou dobu pobytu ve ŠD uschovanou ve své aktovce.

13.  Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby se pohybují v prostorách školy dle aktuálních  nařízení MŠMT a MZD (např. pravidla o nošení roušek a respirátorů).

14.  Za žáka, který odchází ze ŠD  ( v doprovodu rodiče nebo samostatně v určený čas) zodpovídá rodič, popř. pověřená osoba. Je povinnosti žáka dbát na pořádek ve svých věcech v šatně (přezůvky v pytlíku, cvičební úbor v pytlíku  a vše pověšeno na přiděleném háčku) a zdržovat se v šatně pouze po dobu nezbytně nutnou.

V Ropici dne 1. září 20

 1. Świetlica jest czynna:

świetlica poranna  od 6:15 – 7:15

świetlica popołudniowa od  11:20 – do 15:45.

 1. Do świetlicy uczęszczają uczniowie 1. – 5. klasy.
 2. 2 pomieszczenia świetlicy szkolnej znajdują się na 2. piętrze, jedno na 1. Świetlica może używać również inne klasy, salę gimnastyczną, bibliotekę szkolną, boisko  wielofunkcyjne, klasę ekologiczną i park.
 3. Uczniów do świetlicy szkolnej zgłaszają i odgłaszają rodzice na formularzach do tego przeznaczonych.
 4. Rodzice oraz uczniowie mają prawo być informawani o czynnościach w świetlicy oraz komentować jej czynności.
 5. Czesne należy placić przelewem bankowym na konto bankowe nr. 2101038955/2010, do „zprávy pro příjemce“ prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia:

tylko świetlica poranna Kč 50,– za miesiąc,

świetlica poranna i popołudniowa Kč 150,– za miesiąc

 1. we wrześniu 2021         200,– /600,– (wrzesień – grudzień)
 2. we styczniu 2022     300,– / 900,- Kč (styczeń – czerwiec)
 1. Uczniów przyprowadza do świetlicy nauczyciel. Uczniowie odchodzą do domu tylko z osobą do tego upoważnioną albo sami (tylko w wypadku pisemnej zgody rodziców). Wszelkie zmiany muszą być w formie pisemnej. Wychowawca przeprowadza uczniów przez jezdnię lub odchodzą sami – wg pisemnej informacji rodziców. Uczniów przeprowadzamy na autobus tylko o godz. 14:29 i 15:19.
 2. W świetlicy szkolnej obowiązują nowe reguły higieniczne (częste mycie rąk, ich dezynfekcja, nowe zasady obiadowe). Preferujemy używanie własnych potrzeb do pisania (wyposażony piórnik – kredki, nożyce , klej).
 3. Świetlica szkolna zapewnia napoje, každe dziecko musí posiadać swoją butelkę.
 4. W świetlicy szkolnej mogą tymczasowo być uczniowie, którym zostala zkrócona nauka.
 5. Podczas świąt państwowych świetlica jest nieczynna. Podczas wakacji okolicznościowych jest rodzicom proponowana możliwość wpisania uczniów do Śsz, minimum 10 uczniów.
 6. Świetlica szkolna nie odpowiada za kosztowności uczniów. Komórki lub inne kosztowności uczeń trzyma obowiązkowo w tornistrze.
 7. Rodzice lub osoba uprawniona poruszają się na terenie szkoły według aktualnych rozporządzeń „MŠMT“ i „MZD“ (np.: zasady dot. noszenia maseczek i respiratorów)
 8. Za ucznia, który wychodzi ze świetlicy (z rodzicem lub samodzielnie o stanowionym czasie) odpowiada rodzic lub osoba uprawniona. Obowiązkiem ucznia jest dbanie na porządek we swoich rzeczach w szatni (obuwie zmienne w woreczku, ubranie zmienne w woreczku i wszystko powieszone na haczyku ucznia) i przebywanie w szatni jak najkrócej.

 

V Ropicy dnia 1 września 2021

Nejnovější příspěvky

Družina / swietlica szkolna

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DRUŽINY

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ DRUŽINY Vážení rodiče, školní družina vychází vstříc pracujícím rodičům a zajišťuje prázdninový provoz

více zde »
Družina / swietlica szkolna

Lampionový průvod

Školní družina při ZŠ a MŠ Ropice zve všechny děti, rodiče, prarodiče, občany na večerní

více zde »