Zápisy do MŠ

Elektronická přihláška

https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsams-ropice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=42038

Pokud se přihlásíte elektronicky, obdržíte e-mailem potvrzení o registraci. Elektronickou přihlášku je zapotřebí přinést s sebou do MŠ v termínu zápisu.

Ostatní potřebné tiskopisy obdržíte při zápisu.

V době zápisu je možné prohlédnout si prostory MŠ. Aktuálně jsme z důvodu rekonstrukce MŠ na adrese Ropice 142.

TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI 😊

Žádost o přijetí dítěte

Žádost o přijetí

 

Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol (dále jen MŠ) je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy zároveň o právu dítěte na vzdělání, rozhoduje výlučně ředitelka školy, a to dle školského zákona a správního řádu. Ředitelka školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o přijetí dítěte z pozice orgánu státní správy. 

Kritéria přijímání dětí do mateřské školy dle Školního řádu MŠ Ropice:

a) do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (povinné vzdělávání – děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. stávajícího roku)

b) přednostní přijetí dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, zároveň patří do spádové mateřské školy

c) přijetí dětí, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku

d) v případě nenaplnění kapacity, mohou být do MŠ přijímány děti mladší 3 let 

e) přednostní přijetí dětí ze spádové obce Ropice a obce Dolní Žukov, před dětmi z jiných obcí

f) v případě volné kapacity může být dítě přijato do MŠ i v průběhu školního roku

 

 

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Moje tělo

O tom, že je naše tělo jednou velkou záhadou se měli Broučci možnost přesvědčit na

více zde »

Kontakty