Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ

Mateřská škola, Ropice 146, příspěvková organizace

Cílem předškolního vzdělávání je dle školského zákona podporovat rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílet se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Má také vytvářet základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhat vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytovat speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Je tedy patrné, že smyslem mateřských škol (dále jen MŠ) je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. MŠ sice fakticky umožňuje rodinám s malými dětmi skloubit rodinný a pracovní život, nejedná se však o hlavní a zákonem předpokládanou funkci předškolního vzdělávání.

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy zároveň o právu dítěte na vzdělání, rozhoduje výlučně ředitelka školy, a to dle školského zákona a správního řádu. Ředitelka školy, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o přijetí dítěte z pozice orgánu státní správy. Vzhledem k tomu, že kapacita MŠ nedovoluje přijmout všechny děti, zveřejněná kritéria deklarují, které skutečnosti jsou pro ředitelku důležité při rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte. Samotná kritéria především napomáhají předvídatelnosti. Ředitelka jednotlivá kritéria mezi sebou pečlivě váží. Ani sebepečlivěji připravená kritéria nepostihnou všechny skutečnosti hodné zohlednění.

1. Předmět úpravy

Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ŠZ), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Zároveň vycházela z obecně závazné vyhlášky č.7/2017 o šk. obvodu mateřských škol.

2. Kritéria pro přijímání do běžných tříd

2/1 Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Pokud kapacita umožní, jsou přijímány i mladší děti.

2/2 Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením- dle přílohy – Kriteria pro přijímání dětí do MŠ

3. Termín pro zápis dětí do MŠ

Termíny zápisů budou zveřejněny vždy do konce března na Obecním Úřadě, veřejných místech a stránkách školy.

Kriteria a žádost pro přijímání dětí do MŠ Ropice

Žádost o přijetí

Kriteria pro přijetí

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Kontakty

Základní a Mateřská škola Ropice, příspěvková organizace

Ropice 146 :: 739 61

Ředitelka školy: Mgr. Bc. Byrtusová Irena

 • ZŠ: 558 735 002
 • MŠ: 553 038 986
 • PMŠ: 553 038 987
 • Družina: 604 516 523
 • Jídelna: 558 735 323
 • ZŠ Nebory: 558 346 352
 • byrtusovairena@seznam.cz
 • Mateřská škola – Przedszkole IZO 107622211
 • Mateřská škola IZO 150017367
 • Základní škola IZO 102068941
 • Základní škola s p.j.v. IZO 102080038
 • Školní družina IZO 119601117
 • Školní jídelna IZO 150017383
 • Školní jídelna – výdejna IZO 150073267
 • IČO : 75026473
 • ID datové stránky : swimg6k
Close Menu