Metoda dobrého startu

Metoda dobrého startu

Od listopadu 2011 jsme zařadili do programu výchovy a vzdělávání dětí METODU DOBRÉHO STARTU.

Metoda dobrého startu (MDS) je metodou využívanou v předškolním vzdělávání.

MDS akceptuje přístup, kdy se otázka vztahu mezi psychikou a motorikou chápe jako spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek, a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu. Rozvoj grafomotoriky je také důležitý především jako prostředek pro nástup školní docházky.

Komu je MDS určena:

osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní v mateřských a základních školách

  • úspěšně se používá u dětí s diagnózou specifické poruchy učení a to jak v rámci integrace, tak ve specializovaných třídách
  • využívá se u dětí s odkladem školní docházky
  • pomáhá dětem s problémovou řečí a komunikací
  • vhodná je i u dětí z minoritních skupin (Rómové, děti přistěhovalců a emigrantů apod.) před zahájením výuky čtení, psaní, matematiky
  • cílovou skupinou jsou děti ve věku od pěti do jedenácti let
  • u dětí s normální psychomotorickou úrovní Metoda jejich rozvoj aktivizuje
  • u dětí s poruchami vývoje upravuje nepravidelně se rozvíjející funkce

Koncepce

Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. Děti, pro které jsou často návazné pohybové úkoly nezvládnutelné, jsou úspěšné, nabídneme-li jim hudební doprovod. Je to „pohyb zabalený v hudbě“. Hudební doprovod přispěje k celkovému uvolnění dítěte, k rozvoji pohybového potenciálu. U skupiny klientů s diagnózou specifické poruchy učení s projevy obtíží v oblasti jemné a hrubé motoriky vytvoříme vstřícnou atmosféru k reedukaci pohybové koordinace.

Dítě se seznamuje s písní, s jejím obsahem, příběhem, vnímá pohyb. V MDS se setkáme s cvičeními, která jsou vázána na činnost analyzátoru proprioceptivního (kinestetického), s jehož pomocí je neustále kontrolováno a řízeno držení těla, rychlost a přesnost pohybů, napětí svalů. Mnoho pohybů (při chůzi, práci, sportu aj.) správně vykonáváme bez podrobné zrakové kontroly nebo zcela bez ní, převážně nebo úplně podle kinestetické kontroly. MDS klade důraz na vnímání vlastního těla, svého fyzického já.

Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. K zvládnutí grafického vzoru nestačí dítěti jen „rychlé oko“. Zrakové vnímání grafického vzoru vyžaduje zaostření oční čočky, nutnou koncentraci pozornosti, rozvoj v oblasti vizuální diferenciace a vizuální integrace i dílčí schopnost, která ovlivňuje efektivitu zrakové práce, a to je zralost očních pohybů. Zrakové vnímání souvisí s rozvojem pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti.

Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. Lateratizace ruky, motorická a senzorická koordinace, manuální zručnost a ovládání mluvidel – to vše je budováno postupně. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.

Výuku vede Bc. Kateřina Borutová

Odkazy

Nejnovější příspěvky

Mateřská škola

Moje tělo

O tom, že je naše tělo jednou velkou záhadou se měli Broučci možnost přesvědčit na

více zde »

Kontakty